วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้บรหารโรงเรียนพร้อมทั้งครูโรงเรียนบ้านสามหลัง คัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป