ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสามหลัง ๓๐๘ หมู่ ๘ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๖๐๑๗๐