วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวการศึกษา

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ทางคณะผู้บริหาร นายลีน จันทะนะ และคณะครูสาระภาษาไทย ได้มีการดำเนินการประเมินทักษะความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านเพื่อเติมต่อ