การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสามหลัง