นิเทศ ติดตาม การใช้สมรรถนะครู

คณะครูโรงเรียนบ้านสามหลังให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่มา นิเทศ ติดตาม การใช้สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4