การติดตามความก้าวหน้า

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 การติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) และผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566