วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณครูดรุณี จรรยา ได้เข้ารับรับรางวัลระดับปฐมวัย และ คุณครูศิริพรรณ ศิริ ได้เข้ารับรับรางวัลระดับประถมศึกษา ได้เข้ารับ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีโครงการนี้ได้ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และบ่มเพาะความสามารถในการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาตร์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าด้วยการสืบเสาะเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการนี้ประกอบด้วย การสังเกต การเปรียบเทียบ เพื่อส่งเสริมเด็กๆของโรงเรียนบ้านสามหลังได้พัฒนาต่อไป